• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
  • ISBN :9786163986368
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 640
  • ขนาดไฟล์ : 35.61 MB
หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการปูพื้นฐานสำหรับผู้อ่านเพื่อก้าวข้ามองค์ความรู้เชิงประจักษ์สู่แนวทางเชิงวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบถนน ที่มีความซับซ้อนและต้องเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงในมิติของปริมาณและน้ำหนักของยานพาหนะที่มากขึ้น รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวพันกับอุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
คํานิยม I
คํานํา II
กิตติกรรมประกาศ IV
สารบัญ V
สารบัญภพ XIX
สารบัญตรง XXVIII
บทที่ 1
บทนํา 1
1.1 บทนำสู่การวิเคราะห์ชั้นทาง 2
1.1.1 หน้าที่ของช้ันทาง 2
1.1.1.1 ความหมายของช้ันทาง 2
1.1.1.2 หลักการทํางานของช้ันทาง 3
1.1.2 ความสําคัญของหลักธรณีเทคนิคในงานช้ันทาง 4
1.2 องค์ประกอบและชนิดของชั้นทาง 8
1.2.1 องค์ประกอบโครงสร้างชั้นทาง 8
1.2.1.1 ชั้นดินเดิม 9
1.2.1.2 ชั้นรองพื้นทาง 9
1.2.1.3 ชั้นพื้นทาง 10
1.2.1.4 ช้ันผิวทาง 11
1.2.1.5 ส่วนประกอบพื้นฐานต่าง ๆ ของชั้นทาง 11
1.2.2 ชนิดของชั้นทาง 12
1.2.2.1 ชนิดช้ันทางแบ่งตามประเภทยานพาหนะ 16
1.2.2.2 ชนิดชั้นทางแบ่งตามเงื่อนไขโครงการก่อสร้าง 18
1.2.2.3 ชนิดชั้นทางแบ่งตามวัสดุชั้นผิวทาง 18