ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

Computer Robot Vision for Pose Estimation

การออกแบบนวัตกรรมอาหาร

วัสดุธรณีขั้นสูง เพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างถนน

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress

The Power of Big Data for a new Economy

Digital Transformation

COMPUTER ORGANIZATION

โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น

การสำรวจด้วยภาพถ่าย Photogrammetry

อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ

Data Analytics ด้วย สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น

PROBLEM SOLVING IN ALGORITHMS A RESEARCH APPROACH

สถิติวิจัยทางอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS

เปปไทด์สร้างจุลชีพ

Climate Change 2021