วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

DATA STORYTELLING & VISUALIZATION ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล

Digital Marketing : Concept, Case&Tools (2022) 8th. Edition

พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและนัยต่อประเทศไทย

อัพสกิลการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย POWER BI เรียนง่ายเป็นเร็ว

งานข่าวในยุคดิจิทัล : นักข่าวและการทำข่าวในศตวรรษที่ 21

คู่มือใช้งาน Windows 11 Essential Guide ง่าย ครบ จบในเล่มเดียว