วิทยาศาสตร์การแพทย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป Rehabilitation Medicine in General Practice