การศึกษา และสื่อการสอน

Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding

DATA STORYTELLING & VISUALIZATION ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล

Digital Marketing : Concept, Case&Tools (2022) 8th. Edition

ความรู้ทางการเงินในยุคดิจิทัล

วิวัฒนาการของอักษรอินเดียในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 18

ภาษาเกาหลีเรียนง่าย 1 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

ไดโกะ อัจฉริยะเรียนเก่งแห่งญี่ปุ่น

อัพสกิลการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย POWER BI เรียนง่ายเป็นเร็ว

หลักสถิติเบื้องต้น

คู่มือใช้งาน Windows 11 Essential Guide ง่าย ครบ จบในเล่มเดียว

อัตลักษณ์เอกสาร

A Practical Research

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป Rehabilitation Medicine in General Practice

24-7/1 ยี่สิบสี่ชั่วโมง เจ็ดวัด หนึ่งสัปดาห์

แตกเป็นแตก