ธุรกิจ กฎหมายและการบริหารจัดการ

หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต)

Digital Marketing : Concept, Case&Tools (2022) 8th. Edition

การบริหารความเสี่ยง

ความรู้ทางการเงินในยุคดิจิทัล

พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและนัยต่อประเทศไทย

การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชมุ ของหน่วยงานของรัฐ

หลักสถิติเบื้องต้น

ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA