คณิตศาสตร์

พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น Introduction to Abstract Algebra

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1 (Mathematical Methods 1)

เมตริกซ์ (Matrix)

ลำดับ และ อนุกรม (Sequence & Series)

ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง