• คงเหลือ : 2
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สสส
  • Author : พลอยไพลนิ สกลอรรจน์
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 31
  • ขนาดไฟล์ : 3.19 MB
องคก์รต้องมีกระบวนการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่มี โอกาสเกิดขึ้นแล้วหาทาง ป้องกันเพื่อให้เกิดผลกระทบ ต่อธุรกิจ น้อยที่สุด
Contents
Introduction 3
What is Risk? 4
What is Risk Management? 5
4 Steps of Risk Management 8
Step 1 Risk Identification 11
Step 2 Risk Assessment 12
Step 3 Risk Response Planning 14
Step 4 Risk Implementation and Control 16
Roll out Mitigation and Contingency Plan 17
Identify Causes and Mitigation Plan 18
Idea Generation Workshop 19
Appendix : Case Study 23