• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : วราภรณ์ เรืองศรี
  • ISBN :9789740217329
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 314
  • ขนาดไฟล์ : 10.04 MB
การค้าไม่เคยแยกจากมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ผสานกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนมายาวนาน หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าในล้านนาก่อนยุคเทศาภิบาลไม่อาจแยกจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการเมือง ทว่าสามารถอธิบายกระบวนการการก่อรูปของรัฐจารีตและการสร้างเสถียรภาพภายในอาณาจักรผ่านการกลายเป็นศูนย์กลางการค้าได้ทางหนึ่ง
1. ผู้คนและการค้า
2. ขึ้นดอย ลอยห้วย
3. ขึ้นดอย ลอยห้วย
4. สินค้า เงินตรา และเครือข่าย
5. คนกับชีวิตในตลาด
6. ระหว่าง 2442
7. ส่งท้าย