• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
  • ISBN :9789740217121
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 274
  • ขนาดไฟล์ : 14.90 MB
ก่อนหน้าการค้นพบบนครวัดของฝรั่งเศส ความรู้เกี่ยวกับนครวัดของคนท้องถิ่นนั้นก็มีอยู่แล้ว เพียงแต่อยู่ในรูปแบบของตำนาน ความทรงจำ และพงศาวดาร ผู้เขียนได้รวบรวมหลักฐานความรู้ ความเข้าใจนครวัดของชาวสยามมาร้อยเรียงเสียใหม่เพื่อบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ของชาวสยามที่มีต่อนครวัดที่ปรับเปลี่ยน ผันแปรไปตามบริบทของยุคสมัย และตอกย้ำให้เห็นว่า “นครวัดไม่ได้หายไปไหน แต่อยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดมา”
- นครวัด - นครธม ในการรับรู้ของไทยก่อนสุโขทัย
- "ศรีโสธรปุระ" เมืองพระนครในการรับรู้ของสุโขทัย
- การเมืองและศาสนากับเมือง "พระนครหลวง" ในสมัยอยุธยาตอนต้น
- เมืองพระนคร ศูนย์กลางการจาริกแสวงบุญ ในกัมพูชาสมัยอยุธยาตอนกลาง
- สัญลักษณ์ทางการเมือง "นครหลวง" และความทรงจำสมัยอยุธยาตอนปลาย
- "นครวัด-นครธม" และ เสียมราบ กับความรับรู้สมัยธนบุรี - รัตนโกสินทร์ ตอนต้น
- นครวัด-นครธม กับการเมือง สมัยรัชกาลที่ 4
- นครวัดในการรับรู้ของคนไทย สมัยรัชกาลที่ 5
- เมื่อ "นครวัด-นครธม" กลายเป็นเรื่อง "โบราณคดี"