• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.ภญ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
  • Author : ที่ปรึกษาบรรณาธิการ: อรินทยา พรหมินธิกุล บรรณาธิการ: วรธิมา อยู่ดี มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์ ภูขวัญ อรุณมานะกุล สุระรอง ชินวงศ
  • ISBN :9786163985828
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 266
  • ขนาดไฟล์ : 7.91 MB
หนังสือ “เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด” EPIC2021 เล่มนี้เกิดจากกลุ่มเภสักรที่คร่ำหวอดในวงการงานบริบาลเภสัชกรรมของหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สําคัญของคนไทยและท่ัวโลก ได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
CHAPTER01
การจัดการกับโรคความดันโลหิตสูง 1 Management of Systemic Hypertension01
พรวลัย บุญเมือง
CHAPTER02
ผลของยาลดระดับน้ำตาลต่อเหตุการณ์ด้านหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย 19
เบาหวานชนิดที่ 2
Effects of glucose lowering medications on cardiovascula
สุระรอง ชินวงศ์
CHAPTER03
กลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเรื้อรังและเฉียบพลันและการรักษา 2021 49
Updated Acute and Chronic Coronary Syndrome 2021
กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์