• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
  • ISBN :9786163985965
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 226
  • ขนาดไฟล์ : 4.50 MB
หนังสือเรื่อง “สตาร์ชต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่มนี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของ “สตาร์ช” ซึ่งผู้แต่งได้รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยจํานวนมาก มาสังเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบหนังสือภาษาไทยที่อ่านเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพความสําคัญของ การใช้สตาร์ชกับการย่อยเพื่อสุขภาพ
คํานิยม I
คํานํา II
สารบัญ III
สารบัญภาพ VII
บทที่ 1
สตาร์ช
1.1 บทนํา 2
1.2 ความเป็นผลึก 6
1.3 แอมิโลส 7
1.4 แอมิโลเพกทิน 9
1.5 ส่วนประกอบอื่น 12
1.6 เจลาติไนเซชัน 14
1.7 สารประกอบเชิงซ้อน 18
1.8 บทสรุป 18