• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น Source file :
  • ISBN :978-616-302-178-6
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 374
  • ขนาดไฟล์ : 4.28 MB
กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal) อธิบายความด้านกฎหมายแรงงาน ประกอบกับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลาออก ตกลงเลิกสัญญาจ้าง เลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง ใบผ่านงาน การยื่นคาร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นี้ ได้มีการเพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ อธิบายให้ผู้อ่านและผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันจะก่อประโยชน์ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 7
ลาออก 11
ตกลงเลิกสัญญาจ้าง 27
เลิกจ้าง 32
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 57
ค่าชดเชย 108
ค่าชดเชยพิเศษ 232
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม 248
ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง 296
ใบผ่านงาน 355
การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีต่อศาลแรงงาน 359