• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
  • ISBN :978-616-577-359-1
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 384
  • ขนาดไฟล์ : 3.22 MB
หนังสือเล่มนี้มีชื่อเต็มว่า "แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ ชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPS (Contemporary Concepts of Public Management : A Comparative Analysis and Applications : Essays on NPM, NPG and NPS) เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา นักบริหาร และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาต้านสังคมศาสตร์และการบูรณาการ ของความรู้ข้ามศาสตร์ต่าง ๆ ในสักษณะของความเป็นสหวิทยาการยุคใหม่ เช่น การปกครอง การบริพาร การจัดการ นโยบายสาธารณะ ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และอื่น ๆ จากการที่ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ยังเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศไทย ผู้ที่มีความสนใจสามารถใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ ในการแสวงหาคำตอบของการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะของประเทศไทย ในกระแสโลกยุคปัจจุบัน และ สามารถนำแนวคิด ทฤษฎี ที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ไว้ไปใช้ในการอ้างอิงและกำหนดกรอบแนวคิตในงานวิจัยและผลงาน วิชาการในประเด็นการจัดการสาชารณะและการอภิบาล (Public Management and Governance)
คำนำ 1
สารบัญ 5
บทนำ 7
บทที่ 1 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) 23
บทที่ 2 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เชิงเปรียบเทียบ (Comparative NPM) 51
บทที่ 3 การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG) 81
บทที่ 4 การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) 119
บทที่ 5 การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) กับการจัดการยุคใหม่ (Modern Management) 203
บทที่ 6 แนวคิดการจัดการภาครัฐยุคใหม่ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการบูรณาการทฤษฎี 251
Modern Public Management Concepts : Comparative Studies and Theoretical Integration
บรรณานุกรม 306
ภาคผนวก 1 : การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ถือเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 327
ทางการจัดการสาธารณะยุคใหม่หรือไม่?
ภาคผนวก 2 : A Pilot and Unpublished Document : 341
Comparative Analysis of Contemporary
Public Management Concepts in Thailand
ดัชนีค้นคำ 368
ประวัติผู้เขียน 375