• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
  • ISBN :978-616-302-217
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 343
  • ขนาดไฟล์ : 7.09 MB
SME บัญชีเดียว พิมพ์ครั้งที่ 2 มาตรการบัญชีชุดเดียว เป็นแนวทางจากภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั่วไปและผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) มีการจัดทาบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ โดยต้องยื่นคาร้องขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว ต่อกรมสรรพากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นและลดอัตราภาษี ประโยชน์ของบัญชีชุดเดียว ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนดาเนินธุรกิจ • สร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมาตรฐานทางการเงิน • ได้สิทธิประโยชน์ลดอัตราภาษีและยกเว้นภาษีอากร • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดทาบัญชีชุดเดียว 1.กิจการต้องมีผู้ทาบัญชี ทาหน้าที่ในการทาบัญชีนับแต่วันเริ่มทาบัญชีและควบคุมให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง • ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน • ต้องทาการปรับปรุงบัญชีเมื่อพบข้อผิดพลาดทางบัญชี • ต้องจัดทางบการเงินให้ได้รับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ยกเว้น งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ตรวจสอบงบการเงิน 2.กิจการต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี 3.เอกสารประกอบการจัดทาบัญชีชุดเดียว
ส่วนท่ี 1 มารู้จัก SMEs บัญชีเดียว 1
ส่วนท่ี 2 การจัดทําบัญชีของธุรกิจ SMEs 6
ส่วนท่ี 3 การบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ของธุรกิจ SMEs 47
ส่วนท่ี 4 กํารบัญชีเก่ียวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของของธุรกิจSMEs 144
ส่วนท่ี 5 รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ SMEs 171
ส่วนท่ี 6 ธุรกิจ SMEs กับภาษีเงินได้ 223
ส่วนท่ี 7 มาตรวจสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ SMEs 241
ส่วนท่ี 8 สายสัมพันธข์องประเภทธุรกิจ SMEs กับบัญชีเดียว 261
บรรณานุกรม 264
ดัชนีคําสําคัญ 269
INDEX 271
ภาคผนวก 273