• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : อ. สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
  • Author : อ. สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
  • ISBN :9786165777162
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 208
  • ขนาดไฟล์ : 7.75 MB
บริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทำกำไรทันที 10001 โลจิสติกส์เบื้องต้น สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหัวข้อนี้คือ • โลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจในโลกปัจจุบัน • กิจกรรมในโลจิสติกส์มีอะไรบ้าง • สิ่งที่จะได้รับจากการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 20002 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) • ซัพพลายเชนคืออะไรและส่งผลกระทบอะไรต่อธุรกิจ 30003 ความรู้พื้นฐานใน “คลังสินค้า” • คลังสินค้าคืออะไร • หน้าที่ของคลังสินค้า • 6 บทบาทที่สำคัญในคลังสินค้า 40004 การคำนวณต้นทุน “บริหารคลังสินค้า” • การคำนวณต้นทุนคลังสินค้าพร้อมตัวอย่างประกอบ • การคำนวณอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turn Over) • การคำนวณจำนวนวันเฉลี่ยที่เก็บสินค้าคงคลัง (Inventory Days) • การคำนวณสภาพคล่องของเงินสด • การคำนวณต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง 50005 การคำนวณหา“ต้นทุนการรับสินค้าต่อ PO ” • การคำนวณ“ต้นทุนการรับสินค้าต่อ PO กรณี คลังสินค้าเช่า • การคำนวณ“ต้นทุนการรับสินค้าต่อ PO กรณีคลังสินค้าสร้างเอง 60006 การคำนวณต้นทุน “การจัดเก็บสินค้าเข้าโลเคชั่นต่อพาเลท” • การคำนวณต้นทุน “การจัดเก็บสินค้าเข้าโลเคชั่นต่อพาเลท”กรณี คลังสินค้าเช่า • การคำนวณต้นทุน “การจัดเก็บสินค้าเข้าโลเคชั่นต่อพาเลท”กรณีคลังสินค้าสร้างเอง 70007 การคำนวณต้นทุน “การเก็บรักษาสินค้าต่อพาเลท” • การคำนวณต้นทุน “การเก็บรักษาสินค้าต่อพาเลท”กรณี คลังสินค้าเช่า • การคำนวณต้นทุน “การเก็บรักษาสินค้าต่อพาเลท”กรณีคลังสินค้าสร้างเอง 80008 การคำนวณต้นทุน “การเก็บรักษาสินค้าต่อปริมาตร” • การคำนวณต้นทุน “การเก็บรักษาสินค้าต่อปริมาตร”กรณี คลังสินค้าเช่า • การคำนวณต้นทุน “การเก็บรักษาสินค้าต่อปริมาตร”กรณีคลังสินค้าสร้างเอง 90009 การคำนวณต้นทุน “การเบิกสินค้าต่อรายการ” • การคำนวณต้นทุน “การเบิกสินค้าต่อรายการ”กรณี คลังสินค้าเช่า • การคำนวณต้นทุน “การเบิกสินค้าต่อรายการ”กรณีคลังสินค้าสร้างเอง 10010 การคำนวณต้นทุน “การส่งมอบสินค้าต่อ Order” • การคำนวณต้นทุน “การส่งมอบสินค้าต่อ Order”กรณี คลังสินค้าเช่า • การคำนวณต้นทุน “การส่งมอบสินค้าต่อ Order”กรณีคลังสินค้าสร้างเอง 11011 กิจกรรมต่าง ๆ ใน “คลังสินค้า” • 5 กิจกรรมหลักและหน้าที่ของคลังสินค้า (Warehouse Activities) 12012 การตรวจนับสินค้า (CYCLE COUNT) • การคำนวณ ABC ตามยอดขายสินค้า (VIDEO การคำนวณ 10 นาที ) • ความถี่ในการนับสินค้าแต่ละกลุ่มสินค้า ABC • 4 ขั้นตอนการสุ่มนับสินค้า Cycle Count 13013 การออกแบบ“Layout”คลังสินค้า • การคำนวณ ABC ตามการเคลื่อนไหวสินค้า • ตัวอย่างการออกแบบ Layout ในคลังสินค้า 14014 การเขียน“คู่มือการทำงาน” ในคลังสินค้า • สัญลักษณ์ต่างๆการเขียนคู่มือการทำงาน • ตัวอย่างที่ 1 การเขียนคู่มือการรับสินค้าจาก Supplier • ตัวอย่างที่ 2 การเขียนคู่มือจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นวาง • ตัวอย่างที่ 3 การเขียนคู่มือการเบิกสินค้า • ตัวอย่างที่ 4 การเขียนคู่มือการส่งมอบสินค้า 15015 การทำระบบ “5ส” • บทที่ 1 แนวคิด 5ส กับการเพิ่มประสิทธิภาพ (VIDEO การคำนวณ 25 นาที ) • บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน 5ส (VIDEO การคำนวณ 17 นาที ) • บทที่ 3 ทำไมต้องทำ 5ส ทำไปเพื่ออะไร ? (VIDEO การคำนวณ 11 นาที ) • บทที่ 4 ขั้นตอนการทำ 5ส (VIDEO การคำนวณ 11 นาที ) • บทที่ 5 ขั้นตอนการทำ ส1 (สะสาง) (VIDEO การคำนวณ 42 นาที ) • บทที่ 6 ขั้นตอนการทำสะดวก ส2 (สะดวก) (VIDEO การคำนวณ 19 นาที ) • บทที่ 7 ขั้นตอนการทำสะอาด ส3 (สะอาด) (VIDEO การคำนวณ 16 นาที ) • บทที่ 8 ขั้นตอนการทำสร้างมาตรฐาน ส4 (สร้างมาตรฐาน ) (VIDEO การคำนวณ 17 นาที ) • บทที่ 9 ขั้นตอนการทำสร้างวินัย ส5 (สร้างวินัย ) และแนวทางการตรวจประเมิน (VIDEO การคำนวณ 23 นาที ) 11016 การทำ“Kaizen” ในคลังสินค้า • ความหมายไคเซ็น • แนวทางการทำไคเซ็น • การจัดตั้งทีมงาน • ตัวอย่างไคเซ็นในคลังสินค้า ก่อนและหลังปรับปรุง 17017 ความสูญเปล่า “ในคลังสินค้า” • ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes; DOWNTIME) ในคลังสินค้ามีอะไรบ้าง • แนวทางแก้ไขความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes; DOWNTIME) 18018 การวางแผนกำลังคนในคลังสินค้า • การจับเวลามาตรฐานในคลังสินค้า • การวางแผนกำลังคนในคลังสินค้าแต่ละกิจกรรม 19019 การจัดทำ Skill Matrix ในคลังสินค้า • การออกแบบตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix) (VIDEO การคำนวณ 10 นาที ) 20020 การออกแบบ KPI พนักงานคลังสินค้า • การออกแบบ KPI พนักงานคลังสินค้า (VIDEO การคำนวณ 12 นาที ) 21021 การออกแบบ KPI แผนกคลังสินค้า • ตัวชี้วัด KPI 7 ข้อในคลังสินค้า (VIDEO การคำนวณ 26 นาที ) 22022 ไฟล์ Excel เอกสารต่างๆ • KPI แผนกคลังสินค้า • Warehouse Cost รายเดือน • คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual ในคลังสินค้า • ตาราง ออกแบบ การสุ่มตรวจนับสินค้า Cycle Count • Flow Process chart template
10001 โลจิสติกส์เบื้องต้น ...............09
20002 ห่วงโซ่อุปทน (Supply Chain) .................17
30003 ควมรู้พื้นฐานใน “คลังสินค้า” ......................25
40004 การคํานวณต้นทุน “บริหารคลังสินค้า” ..............37
50005 การคํานวณหา “ต้นทุนการรับสินค้าต่อ PO” ..........................49
60006 รหัสสินค้า กรคํานวณต้นทุน “กรจัดเก็บสินค้าเข้าโลเคชั่น ต่อพาเลท” .......................57
70007 การคํานวณต้นทุน “การเก็บรักษาสินค้าต่อพาเลท”.......................65
80008 การคํานวณต้นทุน “การเก็บรักษาสินค้าต่อปริมาตร” .....................73
90009 การคํานวณต้นทุน “การเบิกสินค้าต่อรายการ” ......................83
10010 การคํานวณต้นทุน “การส่งมอบสินค้าต่อ Order” .......................91
11011 กิจกรรมต่าง ๆ ใน “คลังสินค้า” ..................99
12012 การตรวจนับสินค้า (CYCLE COUNT) ...........109
13013 การออกแบบ “Layout” คลังสินค้า .......................127
14014 การเขียน “คู่มือการทํางาน” การออกแบบ KPI ในคลังสินค้า ......................................137
15015 การทําระบบ “5ส” ..........................145
16016 การทํา “Kaizen” ในคลังสินค้า ......................................151
17017 ความสูญูเปล่า “ในคลังสินค้า” ................................161
18018 การวางแผนกําลังคน ในคลังสินค้า ......................................173
19019 การจัดดทําา Skill Matrix ในคลังสินค้า ......................................185
20020 การออกแบบ KPI พนักงานคลังสินค้า ........................191
21021 การออกแบบ KPI แผนกคลังสินค้า ......................................195
22022 ไฟล์ Excel เอกสารต่างๆ ......................................199