• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :9786163985781
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 426
  • ขนาดไฟล์ : 15.16 MB
ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อวางกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย วางแผนดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร โดยข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรคือ ข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งองค์กรต้องรวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บทที่ 1 หลักการและความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชี 1
บทที่ 2 รูปแบบธุรกิจและงบการเงิน 21
บทที่ 3 การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า 61
บทที่ 4 การปรับปรุงบัญชี และ กระดาษทําการ 119
บทที่ 5 การปิดบัญชี และการจัดทํางบการเงิน 162
บทที่ 6 การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้า 189
บทที่ 7 สมุดรายวันเฉพาะ 281
บทที่ 8 ระบบเงินสดย่อยและระบบใบสําคัญจ่าย 331
บทที่ 9 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 283
บรรณานุกรม 407
ประวัติผู้เขียน 411