• คงเหลือ : 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : สุรัตน์ ลีรัตนชัย
  • ISBN :978-616-302-213-4
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 318
  • ขนาดไฟล์ : 16.41 MB
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel กับงานบัญชี เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย -พื้นฐานการจัดการข้อมูลใน Excel -การใช้ฟังก์ชั่นที่จำเป็นกับงานบัญชี -การใช้เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี -การจัดทำรายงานจากฐานข้อมูลจำนวนมาก -การนำข้อมูลบัญชีและการเงินไปสร้างแผนภูมิ -การนำแผนภูมิไปจัดทำกระดานนำเสนอข้อมูล (Dashboard) ที่ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลในการนำไปวางแผน ควบคุมและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ และมีการนำความรู้ในเนื้อหาต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบของกรณีศึกษา นอกจากนี้ในเล่มผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกปฏิบัติมากกว่า 90 ข้อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกปฏิบัติและทำความเข้าใจการประยุกต์ Excel กับงานบัญชีได้มากยิ่งขึ้น
คํานํา 5
วิธีการดาวน์โหลดไฟล์สําหรับฝึกปฏิบัติ 10
บทที่ 1 พื้นฐานการจัดการข้อมูลใน Excel 11
บทที่ 2 ฟังก์ชั่นที่สําคัญในงานบัญชี 25
บทที่ 3 ฟังก์ชั่นการเงินในงานบัญชี 71
บทที่ 4 เครื่องมือ Excel ในงานบัญชี 91
บทท่ี 5 การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย What-IF 162
บทท่ี 6 การใช้ Excel เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานใน Word 182
บทที่ 7 การสร้างและนําเสนอข้อมูลทางบัญชีด้วยแผนภูมิ 194
บทที่ 8 การใช้ Pivot Table เพื่อการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 220
บทที่ 9 การสร้างแผนภูมิด้วย Pivot Chart 258
บทท่ี 10 การติดต้ัง Add-In สําาหรับงานบัญชี 273
บทท่ี 11 กรณีศึกษาการสร้างทะเบียนสินทรัพย์ถาวร 279
บทท่ี 12 การใช้งาน Google Sheet เพื่องานบัญชี 291