• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
  • ISBN :978-974-02-1728-2
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 362
  • ขนาดไฟล์ : 33.49 MB
ความเป็นไปของพุทธศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน เผยให้เห็นความสัมพันธ์ของบ้านเมืองและผู้คนในประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่และร่วงโรยของอาณาจักรในอดีตทั้ง พุกาม ล้านนา สุโขทัย อยุธยา เขมรโบราณ อันปรากฏเป็นหลักฐานทางศิลปกรรมที่คงทนมาจวบจนปัจจุบัน ผู้อ่านจะทราบถึงความสัมพันธ์และการแผ่ขยายพุทธศิลป์ไทยในประเทศอาเซียน รวมทั้งรู้และเข้าใจความเหมือนต่างของลักษณะพุทธศิลป์ไทยและอาเซียนได้อย่างลึกซึ้ง
1. หลักฐานการประดิษฐานพุทธศาสนาในประเทศไทยและอาเซียน
- การรับวัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในประเทศไทยและในอาเซียน (สุวรรณภูมิ)
- หลักฐานพุทธศิลป์ในประเทศอาเซียนยุคแรกเริ่ม
- วิเคราะห์รูปแบบพระพุทธรูประยะแรกที่พบในประเทศไทย
- พุทธศิลป์รุ่นแรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย

2. อิทธิพลของศิลปะในอาเซียนต่องานพุทธศิลป์ไทย
- อิทธิพลของศิลปะชวาภาคกลาง (ประเทศอินโดนีเซีย)
- อิทธิพลของศิลปะเขมร
- อิทธิพลของพุทธศิลป์จากพม่า
- อิทธิพลของพุทธศิลป์จามและเวียดนามที่มีต่อไทย

3. บทบาทของพุทธศิลป์ไทยต่อประเทศอาเซียน
- บทบาทของพุทธศิลป์ไทยต่อประเทศกัมพูชา
- พุทธศิลป์ไทยในประเทศพม่า
- บทบาทพุทธศิลป์ไทยที่มีต่อพุทธศิลป์ลาว