• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ไพศาล พืชมงคล
  • ISBN :978-616-302-210-3
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 203
  • ขนาดไฟล์ : 2.59 MB
การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข้อเถียงตามภาระพิสูจน์ที่กฏหมายบัญญัติไว้ และตามหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำพยานเข้าสู่ศาล การทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชื่อถือและรับฟังได้ ไม่ติดขัดหรือต้องห้ามด้วยการนำสืบพยานหรือด้วยการรับฟังพยานหลักฐานตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งในกระบวนการนี้มีทั้งการนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ การส่งประเด็น และการเผชิญสืบ ซึ่งรวมความไปถึงการพิสูจน์ต่อพยานด้วย เป็นกระบวนการที่จะชี้ขาดถึงข้ออ้างและข้อเถียงของคู่ความว่าควรแก่การรับฟังหรือไม่ อย่างไร เป็นกระบวนการที่แสดงบทบาทและฐานะต่อการแพ้ชนะในปัญหาข้อเท็จจริงของคดี ซึ่งหนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้แหละที่เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การทำงานในกระบวนการดังกล่าวนี้
คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ (ครั้งที่ 7)
บทที่ 1 หน้าที่นำสืบค้นข้อเท็จจริงและหน้าที่นำสืบก่อนหลัง 13
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
บทที่ 2 การนำสืบพยานมาสืบ 21
บทที่ 3 การถามพยาน 43
บทที่ 4 การถามค้าน 61
บทที่ 5 การถามค้าน (ต่อ) 69
บทที่ 6 การถามค้าน (ต่อ) 135
บทที่ 7 การถามพยานปรปักษ์ 157
บทที่ 8 การถามติง 165
บทที่ 9 การเผชิญสืบ 177
บทที่ 10 การสืบพยานโดยทำบันทึกถ้อยคำ 187
บทที่ 11 การส่งประเด็น 191