• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
  • ISBN :9786163984906
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 164
  • ขนาดไฟล์ : 47.02 MB
พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวัดดอยสุเทพ เป็นการศึกษาสัดส่วนวิทยา (Iconometry) พระพุทธรูป ตามระบบช่างล้านนา ๓ แบบ คือ สีหลักษณะ คัชชลักษณะ และนิโครธลักษณะและเปรียบเทียบกับสัดส่วนพระพุทธรูปลังกาที่เรียกว่าจตุรมาณะ (Caturmana) รวมทั้งทำการจัดหมวดหมู่ และกำหนดอายุพระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่เป็นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ชุมชนและเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านล้านนาคดี-ล้านนาสร้างสรรค์
บทที่ ๑ สังเขปประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ
บทที่ ๒ มหาบุรุษลักษณะและสัดส่วนพระพุทธรูปล้านนา-พระพุทธรูปลังกา
บทที่ ๓ พระพุทธรูปสำรึดในพระระเบียงวัดพระธาตุดอยสุเทพ บทที่ ๔ ที่มา
ของพระพุทธรูปบางองค์ในพระระเบียงวัดพระธาตุดอยสุเทพ และบทที่ ๕
บทสรุป นอกจากนี้ ยังมีภาคผนวกอีก ๓ ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์และการกำหนด
อายุพระพุทธรูปในพระระเบียงที่คัดเลือกมาศึกษาในรูปแบบแคตตาลอค ข้อมูล
สัดส่วนพระพุทธรูปในพระระเบียง และตำนานวัดสวนดอกและพระธาตุดอยสุเทพ
ซึ่งปริวรรตโดยอาจารย์ศรีเลา เกษพรหม