• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ครูตา
  • Author : ครูตา
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 174
  • ขนาดไฟล์ : 5.04 MB
Data Analytics ด้วย สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น
บทที่ 1บทนำ (Introduction).........................................................................................1
1.1 ความหมายและประเภทของสถิติ..............................................................................5
1.2มาตรวัด (Measurement Scale )................................................................................8
1.3คำศัพท์ทางสถิติที่สำคัญ.........................................................................................10

บทที่ 2การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing).........................................................22
2.1สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis)...............................................................25
2.2บริเวณวิกฤต (Critical Region)..................................................................................30
2.3การเลือกสถิติทดสอบ (Test Statistic)........................................................................33
2.4การสรุปผลการทดสอบ (Conclusion).........................................................................43

บทที่ 3การทดสอบสมมติฐานสำหรับ 1 ประชากร(Hypothesis Testing for 1 Population).........48
3.1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย (Mean) ของ 1 ประชากร...................................48
3.2การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วน (Proportion) ของ 1 ประชากร............................58
3.3การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าความแปรปรวน (Variance)...........................................66
3.4การทดสอบสมมติฐานโดย Chi-square Test................................................................72

บทที่ 4การทดสอบสมมติฐานสำหรับ 2 ประชากร(Hypothesis Testing for 2 Population).........85
4.1การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร...................................................86
4.2การทดสอบสมมติฐานค่าสัดส่วนของ 2 ประชากร.........................................................106
4.3การทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของ 2 ประชากร...............................................112

บทที่ 5การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)..................................120
5.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)..........................................122
5.2การทดสอบหลังจากวิเคราะห์ ANOVA (Post Hoc Comparisons)....................................131

บทที่ 6สหสัมพันธ์และการถดถอย(Correlation and Regression)........................................135
6.1สหสัมพันธ์ (Correlation).......................................................................................136
6.2การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)...................................................................148