• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
  • ISBN :9786163984890
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 498
  • ขนาดไฟล์ : 4.36 MB
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาคนทั้งคนอย่างเป็นองค์รวม หนังสือ "การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น" เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ดี
บทที่1
กฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ 11
ของพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ วราภรณ์ บุญเชียง
บทที่2
หลักและวิธีการประเมินสุขภาพ 21
การซักประวัติ การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป
เดชา ทำดี
บทที่3
การเขียนบันทึกรายงานแบบวิธีแก้ปัญหา 53
Problem-Oriented Medical Record (POMR)
เดชา ทำดี ศิวพร อึ้งวัฒนา
บทที่4
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการรักษาโรคเบื้องต้น 75
อรพรรณ ศิริประกายศิลป์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
บทที่5
การใช้ยาสำหรับพยาบาลในการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 85
จรัส สิงห์แก้ว วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ วราภรณ์ บุญเชียง