• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
  • ISBN :978-616-302-205-9
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 366
  • ขนาดไฟล์ : 10.38 MB
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฎิบัติ บทคัดย่อ/สารบัญ บทที่ 1 ทำไมต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล บทที่ 2 การใช้บังคับหรือไม่ใช้บังคับ บทที่ 3 บททั่วไปของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บทที่ 4 กฤษฎีกา 22 หน่วยงาน/กิจการ ให้ซ้อมใหญ่ 1 ปี 5 วัน บทที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บทที่ 6 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บทที่ 7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บทที่ 8 การร้องเรียน บทที่ 9 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฎหมายใช้บังคับ การออกระเบียบ ประกาศ วงจรชีวิตของ PD ข้อตกลง และหยุดปฏิเสธ DS บทที่ 10 Privacy Notice กับ Privacy Policy การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 1 ทำไมต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล. 16
บทที่ 2 การใช้บังคับหรือไม่ใช้บังคับ. 78
บทที่ 3 บททั่วไปของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. 117
บทที่ 4 กฤษฎีกา 22 หน่วยงาน/กิจการ ให้ซ้อมใหญ่ 1 ปี 5 วัน. 155
บทที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล. 194
บทที่ 6 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล. 231
บทที่ 7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล. 238
บทที่ 8 การร้องเรียน. 263
บทที่ 9 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฏหมายใช้บังคับ. 269
การออกระเบียบ ประกาศ วงจรชีวิตของ PD ข้อตกลง และหยุดปฎิเสธ DS
บทที่ 10 Privacy Notice กับ Privacy Policy. 282
การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา. 294