• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
  • ISBN :9786160836307
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 226
  • ขนาดไฟล์ : 5.86 MB
"แสงสว่างในสถาปัตยกรรม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในสาขาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้ด้านแสงสว่างที่จะนำมาใช้กับอาคาร การจัดทำหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา สถาปนิก และวิศวกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมในเรื่องแสงสว่างในอาคาร และสามารถประยุกต์ใช้ นอกจากยังช่วยส่งเสริมมาตรฐานที่ดีของการให้แสงสว่างที่จำเป็นต่อความปลอดภัย ความเหมาะสมในการใช้งาน และการเพิ่มความสามารถในการผลิตต่าง ๆ มาตรฐานแสงสว่างในอาคารยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และทำให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 บทนำทฤษฎีพื้นฐานแสงสว่าง บทที่ 2 แสงธรรมชาติ บทที่ 3 แสงประดิษฐ์ บทที่ 4 การออกแบบแสงสว่างในอาคาร บทที่ 5 การให้แสงสว่างในอาคารประเภทต่าง ๆ
บทที่ 1 บทนำทฤษฎีพื้นฐานแสงสว่าง
บทที่ 2 แสงธรรมชาติ
บทที่ 3 แสงประดิษฐ์
บทที่ 4 การออกแบบแสงสว่างในอาคาร
บทที่ 5 การให้แสงสว่างในอาคารประเภทต่าง ๆ