• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ดร. พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล
  • ISBN :9786160840052
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 878
  • ขนาดไฟล์ : 49.74 MB
คู่มือวิศวกรรมฐานราก การปรับปรุงเนื้อหาครั้งนี้เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยมากขึ้น ในยุคที่ความรู้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เหมาะสำหรับวิศวกรโยธานำไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง ผู้เขียน ดร. พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล "คู่มือวิศวกรรมฐานราก" เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้แทนตำราต่างประเทศได้โดยจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากวิศวกร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและในแถบ AEC การปรับปรุงเนื้อหาครั้งนี้เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยมากขึ้น ในยุคที่ความรู้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย โดยหลัก ๆ แล้วผู้เขียนได้เพิ่มเนื้อหาเรื่อาเรื่องการทดสอบ CPT การวิเคราะห์การไหลแบบ 2 มิติด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่อง (FDM) การวิเคราะห์เสาเข็มรับแรงด้านข้างด้วย FDM การสร้างเส้นโค้ง p-y และการหาสติฟเนสสปริงของเสาเข็มรับแรงด้านข้าง การทดสอบเสาเข็มด้วย O-cell หลักการของฐานรากพรมบนเสาเข็ม (Piled Raft) การขุดดินด้วยกำแพงสติฟเนสสูง การขุดดินด้วย Floating System การอัดตัวคายน้ำด้วยสุญญากาศ (Vacuum Consolidation) การดันท่อ (Pipe Jacking) การพิจารณาสติฟเนสของอาคารในการประเมินความเสียหายจากการทรุดตัวของดิน การหาพารามิเตอร์ของแบบจำลอง Mohr-Coulomb และแบบจำลอง Hardening Soil และตัวอย่างการวิเคราะห์โดยวิธีไฟในต์เอลิเมนต์ (FEM) ด้วยโปรแกรม PLAXIS 2D สำหรับปัญหาการอัดตัวคายน้ำการไหลของน้ำในดิน Kern Boundary การกระจายหน่วยแรงลงไปในดิน การขุดดินลึกด้วยค้ำยันหลายระดับเสถียรภาพของลาดดิน และการวิเคราะห์แรงในดาดอุโมงค์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับวิศวกรโยธาที่จะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง หรือนำไปใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เตรียมตัวสอบเป็นภาคีวิศวกรโยธาหรือเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา รวมถึงผู้ที่ต้องการยกระดับวิชาชีพของตนเองสู่สากลด้วย สารบัญ บทที่ 1 คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน บทที่ 2 การสำรวจชั้นดินภาคสนาม บทที่ 3 น้ำใต้ดิน บทที่ 4 ฐานรากตื้น บทที่ 5 ฐานรากยึด ฐานรากร่วม และฐานรากพรม บทที่ 6 ฐานรากเสาเข็ม บทที่ 7 ความดันด้านข้างของดินและกำแพงกันดิน บทที่ 8 กำแพงเข็มพืด บทที่ 9 งานขุดดินใช้ค้ำยันหลายระดับ บทที่ 10 เสถียรภาพของลาดดิน ฯลฯ
คู่มือวิศวกรรมฐานราก (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
คำนำ 3
สัญลักษณ์ 7
การแปลงหน่วย 18
บทที่ 1 คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน 27
บทที่ 2 การสำรวจชั้นดินภาคสนาม 115
บทที่ 3 น้ำใต้ดิน 153
บทที่ 4 ฐานรากตื้น 183
บทที่ 5 ฐานรากยึด ฐานรากร่วม และฐานรากพรม 241
บทที่ 6 ฐานรากเสาเข็ม 265
บทที่ 7 ความดันข้างของดินและกำแพงกันดิน 365
บทที่ 8 กำแพงเข็มพืด. 431
บทที่ 9 งานขุดดินใช้ค้ำยันหลายระดับ 467
บทที่ 10 เสถียรภาพของลาดดิน 513
บทที่ 11 การปรับปรุงคุณภาพดิน 551
บทที่ 12 ธรณีเทคนิคเพื่อสิ่งแวดล้อม. 599
บทที่ 13 การก่อสร้างอุโมงค์. 645
บทที่ 14 การประเมินความเสียหาย. 689
ภาคผนวก 717
บรรณานุกรม 761
ดรรชนี 777