• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : รศ. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
  • ISBN :9786165683708
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 251
  • ขนาดไฟล์ : 29.18 MB
อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ เป็นการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาช่วยวิเคราะห์หาคำตอบในการจัดการกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบอุทกวิทยา เพื่อใช้ในการ แก้ปัญหาหรือการจัดการแหล่งน้ำ ผู้เขียน รศ. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ บทที่ 3 กลุ่มดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน บทที่ 4 การจัดการแหล่งน้ำ บทที่ 5 ฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ บทที่ 6 การประเมินและวิเคราะห์ความแห้งแล้ง บทที่ 7 การไหลบ่าด้วยวิธีโค้งการไหล บทที่ 8 การประยุกต์แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ข้อมูลเพิ่มเติม อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ เป็นการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาช่วยวิเคราะห์หาคำตอบในการจัดการกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบอุทกวิทยา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการจัดการแหล่งน้ำที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเนื้อหาในตำรานี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือในส่วนที่ 1 เนื้อหาในบทนำจะเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาของวิชาอุทกวิทยา เพื่อให้ผู้อ่านมองภาพความเกี่ยวข้องของในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นมีความสำคัญและสัมพันธ์กันอย่างไรกับ การจัดการแหล่งน้ำ เพราะปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ทางผู้สอนพบคือ เมื่อนิสิตหรือนักศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว จะขาดความรู้และความเข้าใจของพื้นฐานในการเชื่อมโยงของกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลทำให้การวิเคราะห์และสังเคราะห์คำตอบที่ได้อาจคลาดเคลื่อนทำให้เกิดความเสียหายได้ ในส่วนที่ 2 จะเป็นเนื้อหารายละเอียดของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โปรแกรม ArcGIS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม มาช่วยในการคำนวนแก้ปัญหาของกระบวนการ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดการกลุ่มชุดดิน (Soil Group) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used) ความเหมาะสมของแหล่งน้ำ การคำนวณฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ ดัชนีความแห้งแล้ง (Drought index) การหาปริมาณน้ำท่าด้วยวิธี NRCS Curve Number และการประยุกต์แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข เป็นต้น ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงขั้นตอนการใช้โปรแกรมอย่างละเอียดพร้อมทั้งการประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์
บทที่ 3 กลุ่มดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บทที่ 4 การจัดการแหล่งน้ำ
บทที่ 5 ฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่
บทที่ 6 การประเมินและวิเคราะห์ความแห้งแล้ง
บทที่ 7 การไหลบ่าด้วยวิธีโค้งการไหล
บทที่ 8 การประยุกต์แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข