• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร
  • ISBN :9786160818815
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 396
  • ขนาดไฟล์ : 9.61 MB
โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทานในเบื้องต้น รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ในเนื้อหายังได้เพิ่มเติมหลักการและตัวอย่างที่สำคัญในการใช้งานจริงอีกด้วย ผู้เขียน ผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น" โดยสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน โดยได้เพิ่มเติมหลักการที่สำคัญและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น กลยุทธ์การจัดการ การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อประเมินงานแบบต่างๆ รวมถึงตัวอย่างสำหรับวิศวกรใช้ออกแบบให้กับกิจการ นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างการปรับปรุงและวิเคราะห์งานจริงในรูปแบบของบทความการศึกษาวิจัย โดยเครื่องมือที่สามารถจัดหามาใช้ได้ เช่น Promodel, Arena, OpenOffice และ OpenProj ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละะเอียด พร้อมภาพประกอบที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 กลยุทธ์การจัดการและการนำไปใช้ บทที่ 3 การเลือกทำเลที่ตั้ง บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรและการควบคุมการไหลของวัสดุ บทที่ 5 การวัดประสิทธิภาพ บทที่ 6 สินค้าคงคลัง การจัดการ และการออกแบบคลังสินค้า บทที่ 7 การขนส่ง บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บทที่ 9 การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ บทที่ 10 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก บทที่ 11 การจัดซื้อจัดหา 309 บทที่ 12 เครื่องมือสำหรับการออกแบบระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กลยุทธ์การจัดการและการนำไปใช้
บทที่ 3 การเลือกทำเลที่ตั้ง
บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรและการควบคุมการไหลของวัสดุ
บทที่ 5 การวัดประสิทธิภาพ
บทที่ 6 สินค้าคงคลัง การจัดการ และการออกแบบคลังสินค้า
บทที่ 7 การขนส่ง
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์
บทที่ 10 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก
บทที่ 11 การจัดซื้อจัดหา 309
บทที่ 12 เครื่องมือสำหรับการออกแบบระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน