• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.มานัดถุ์ คำกอง
  • ISBN :9786163985279
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 528
  • ขนาดไฟล์ : 33.97 MB
ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง ข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่มเพื่อสรุปเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าที่ผู้สนใจศึกษามีข้อสมมุติเกี่ยวกับฟังก์ชัน การแจกแจงความน่าจะเป็นของสิ่งที่สนใจศึกษาไว้ หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้น การนำความน่าจะเป็นและสมบัติที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อการอนุมานสถิติขั้นสูงต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุดและแบบ ช่วงการตั้งสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน พร้อมทั้งการเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็น ในการอนุมานเชิงสถิติของผู้เขียนเป็นตัวอย่างประกอบ และการใช้โปรแกรมอาร์ช่วยอธิบายปัญหา สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ เพื่อประกอบการศึกษาและการค้นคว้าเพิ่มเติมได้
สารบัญ

คํานํา (ฉบับปรับปรุง) III
คํานํา V
สารบัญ VII
สารบัญตาราง XII
สารบัญภาพ XIII

บทที่ 1 ความน่าจะเป็นและสถิติ 1

บทนํา 2
ความน่าจะเป็นและเทคนิคการนับ 9
แนวคิดพื้นฐานความน่าจะเป็นและสมบัติ 18
ความน่าจะเป็น
แบบฝึกหัด 29
บรรณานุกรม 32