• คงเหลือ : 2
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.ดร. สมชาย ศรียาบ
  • Author : ผศ. ดร.สมชาย ศรียาบ
  • ISBN :978-616-572-778-5
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 250
  • ขนาดไฟล์ : 2.80 MB
วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1 (Mathematical Methods 1)ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563) ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 ขึ้น และสร้างผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย สำนักข่าวต่างๆได้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ผู้ที่หายจากโรคนี้ รวมทั้งผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับศาสตร์เชิงตัวเลขทั้งสิ้น โดยเฉพาะความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม หากพินิจข้อมูลข่าวสารอย่างถี่ถ้วน จะพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงทำนายกล่าวคือการทำนายจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ที่หายจากโรคนี้ การทำนายดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้เป็นอย่างดีว่าด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแขนงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวิภาพเป็นต้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆเช่น นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น จำเป็นต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหลักการพื้นฐานของวิธีทางคณิตศาสตร์ อันจะเอื้อต่อการประยุกต์ใช้กับศาสตร์นั้นๆได้ใช้ ตำราเล่มนี้ประกอบการเรียนการสอนในกระบวนวิชา ว.คณ. 206267 วิธีเชิงคณิตศาตร์ 1 อันจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเชิงคณิตศาสตร์และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาทางฟิสิกส์หรือวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เช่น ปัญหาการไหลของของไหล ปัญหาการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าและประจุไฟฟ้า เป็นต้น ตำราเล่มนี้ เนื้อหาทั้งหมด 7 บท ดังนี้บทที่ 1 กล่าวถึงเวกเตอร์ในปริภูมิ อันเป็นการเกริ่นนำให้ผู้อ่านได้รู้จักเวกเตอร์ การดำเนินการเวกเตอร์และการประยุกต์ บทที่ 2 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ ซึ่งกล่าวถึงอนุพันธ์ ปริพันธ์ การดำเนินการของเวกเตอร์ที่ซับซ้อนขึ้น และการประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์ บทที่ 3 เมทริกซ์กับระบบสมการเชิงเส้น ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้ บทที่ 4 เป็นบทนำของสมการเชิงอนุพันธ์ซึ่งจะนำเข้าสู่บทที่ 5 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งจะกล่าวถึงการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและบทที่ 6 สามการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่สองและสูงกว่า บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นบทสุดท้ายที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงการนำความรู้วิธีเชิงคณิตศาสตร์ไปประยุกต์และสร้างสรรค์งานวิจัย
สารบัญรูป vi
1 เวกเตอร์ในปริภูมิ 1
1.1 พีชคณิตของเวกเตอร์ ............................ 1
1.2 ปริภูมิเวกเตอร์ ............................... 13
1.3 กระบวนทำให้ตั้งฉากแกรม-ชมิดท์ ...................... 20
2 การวิเคราะหเ์ชิงเวกเตอร์ 25
2.1 สนามสเกลาร์ละสนามเวกเตอร์....................... 25
2.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์......................... 27
2.3 อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันเวกเตอร์....................... 29