• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ธรรมนิติเพรส
  • ISBN :978-616-302-200-4
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 86
  • ขนาดไฟล์ : 3.61 MB
101 นักบัญชีมือใหม่ต้องรู้
บทท่ี 1 ทบทวน...วงจรการจัดทําบัญชี (Accounting Cycle) 7
บทที่ 2 กระบวนการคุณภาพในการจัดทําบัญชี 15
บทท่ี 3 หลักการพื้นฐาน-ความเข้าใจการรับรู้รายการ 23
บทที่ 4 4 ข้อควรระวัง เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทึกบัญชี 31
บทท่ี 5 แนวคิดงานบัญชี การจัดการสินค้าคงเหลือ 40
บทท่ี 6 นักบัญชี กับข้อควรระวัง ประมาณการ ภ.ง.ด.51 61
บทท่ี 7 การเตรียมงานสําหรับการปิดบัญชีประจําปี 69
บทที่ 8 ความเสี่ยงพื้นฐาน นักบัญชีควรระวัง 79