• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ธรรมนิติเพรส
  • ISBN :978-616-302-197-7
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 84
  • ขนาดไฟล์ : 2.39 MB
รวม 60 มาตรการทางบัญชีและภาษีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19
จากวิกฤต COVID-19
1. มาตรการด้านภาษี 19
สำหรับนิติบุคคล/ผู้ประกอบการ 20
มาตรการที่ 1 : เลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล 20
มาตรการที่ 2 : เลื่อนเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี 21
มาตรการที่ 3 : ยกเว้น-ปรับลดภาษีอากรและ 23
ค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงิน
มาตรการที่ 4 : ขยายเวลาการชำระภาษีให้แก่ 24
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มาตรการที่ 5 : ขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษี 25
พร้อมกับชำระภาษีของการประกอบกิจการสถานบริการที่จัดเป็นบริการ
ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
มาตรการที่ 6 : ยกเว้นอากรขาเข้าของใช้ที่เกี่ยวข้อง 25
มาตรการที่ 7 : สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ใน 26
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
มาตรการที่ 8 : ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 28
มาตรการที่ 9 : บริจาคให้สำนักงานปลัดสำนัก 28
นายกรัฐมนตรีนำมาหักรายจ่ายได้
มาตรการที่ 10 : ลดภาษีสรรพสามิตสำหรับ 29
น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น
มาตรการที่ 11 : สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุน 30
การจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
มาตรการที่ 12 : สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุน 31
การปรับปรุงกิจการโรงแรม
มาตรการที่ 13 : ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 31
มาตรการที่ 14 : รายจ่ายดอกเบี้ยผู้ประกอบการ SMEs 32
นำมาหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า
มาตรการที่ 15 : รายจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างที่เป็น 32
ผู้ประกันตน ผู้ประกอบการ SMEs
นำมาหักรายจ่ายได้ 3 เท่า