• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
  • Author : ศ.นพ.ประเวศ วะสี
  • ISBN :9786165071123
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 146
  • ขนาดไฟล์ : 68.50 MB
พลิกมุมมองชีวิตอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน เพราะวิกฤตการณ์ทั่วโลกขณะนี้ เป็นวิกฤตการณ์ใหญ่ที่ยังมองไม่เห็นว่าจะแก้ไขให้สำเร็จได้อย่างไร เป็นวิกฤตการณ์เรื้อรังส่วนหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ร่วมของวิกฤตอารยธรรมตะวันตก ถึงเวลาที่ชาวพุทธจะต้องทบทวนอย่างลึกซึ้งว่า การทำไปเรื่อยๆ เหมือนเดิมคงจะกู้วิกฤตไม่ได้อีกต่อไป
๑. ความเป็นอนิจจังของสังคม – สังคมปัจจุบันต่างจาก
สังคมโบราณโดยสิ้นเชิง ๙
๒. อารยธรรมตะวันตก ๑๙
๓. เปรียบเทียบวิถีคิดตะวันตกกับพุทธ ๓๗
(๑) ความแตกต่างในทรรศนะต่อธรรมชาติ ๔๐
(๒) วิธีคิดแบบตายตัวแยกส่วน
และวิธีคิดแบบกระแสของเหตุปัจจัย ๕๓
● ถ้าคุณไม่ใช่พวกเรา คุณก็เป็นศัตรูของเรา ๕๓
● การชมหรือการติเตียนไม่ใช่ธรรมะ ๖๐
● กับดักความคิด ๖๘
● อาริยพัฒนา หมูป่าโมเดล จุดเปลี่ยนมนุษยชาติ ๗๕
๑. บริหารจัดการโดยคนในพื้นที่
ซึ่งเผชิญอยู่กับสถานการณ์จริงเฉพาะหน้า ๗๖
๒. มีการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
หรือมีความมุ่งมั่นร่วมกัน ๗๗
๓. มีการรวมพลังก้าวข้ามความแบ่งแยกทุกประเภท ๗๗
๔. การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ๗๙