• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. อรรถกร อาสนคำ
  • ISBN :9786163984876
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 231
  • ขนาดไฟล์ : 67.12 MB
ตำรานี้ กล่าวถึงหลักการคำนวณรังสีอาทิตย์ สมรรณะและแนวทางในการเลือกขนาดของอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ได้แก่ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์โมดูเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมกับการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล ในรูปความร้อนและไฟฟ้า โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกิดจากงานวิจับใหม่ๆตลอดจนการแสดงตัวอย่างคำนวณ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การผลิตน้ำร้อน การอบแห้ง การทำความเย็น การเก็บสะสมพลังงาน การปรับอากาศ และการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นตำรานี้ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอน และงานวิศวกรรมด้านการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศประเทศไทย
บทที่ 1 ศักยภาพและนโยบายด้านพลังงานแสงอาทิตย์
บทที่ 2 รังสีอาทิตย์
บทที่ 3 สมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
บทที่ 4 ระบบเก็บสะสมพลังงานความร้อน
บทที่ 5 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
บทที่ 6 การประเมินสมรรถนะระยะยาว
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้พลัังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนในกิจกรรมต่างๆ