• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผศ. แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
  • ISBN :5522840057921
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 354
  • ขนาดไฟล์ : 15.59 MB
สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ชาวจีนในประเทศไทยได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นเวลาช้านาน อย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนในไทยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย และส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนในไทยเช่นเดียวกัน นี่ย่อมแสดงอย่างแจ้งชัดว่า ได้มีการผสมผสานซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนอย่างสนิมแนบแน่น... ...เพราะเหตุใดเล่า ที่วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีนสามารถผสมผสานซึ่งกันและกันอย่างสนิทแนบแน่นเช่นนั้น ข้อสงสัยนี้ หนังสือ "วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม" ได้เฉลยไว้แล้วอย่างสมเหตุสมผล ละเอียดลออและแจ่มแจ้งชัดเจน...(จากคำนำเกียรติยศ : ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี)...(จากปกหลัง)