• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
  • ISBN :9786160836567
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 168
  • ขนาดไฟล์ : 2.61 MB
ช่วยให้คนในองค์กรได้เรียนรู้หลักการแบบง่าย ๆ สั้น ๆ และเรียนลัดไปสู่ภาคปฏิบัติได้ทันที ผู้เขียน ณรงค์วิทย์ แสนทอง นำเสนอขั้นตอนการนำ "OKRs" ไปปรับใช้ได้จริง ตั้งแต่การกำหนด "OKRs" ระดับองค์กรไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับตัวอย่างประกอบในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ตอบโจทย์หลักขององค์กร คือทำอย่างไรให้องค์กรและเติบโตอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้ง่ายขึ้น! สารบัญ ส่วนที่ 1 สิ่งสำคัญและจำเป็นต้องรู้ก่อนพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ - ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์คืออะไร? - ระบบการประเมินผลงานประจำปีคืออะไร? - ระบบการบริหารผลงานคืออะไร? ฯลฯ ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลงานภาคปฏิบัติ โดยนำเอาแนวคิดของ OKRs มาปรับใช้ 1. การทบทวนวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม 2. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี 3. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประจำปีขององค์กร 4. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรรายไตรมาส ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมองค์กร และ CFRs พลังขับเคลื่อน OKRs ไปสู่ความสำเร็จ - วัฒนธรมองค์กร คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้ - กับดักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร - ผู้นำกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ ส่วนที่ 4 ถาม-ตอบข้อสงสัยในการนำเอาแนวคิด OKRs มาใช้ในองค์กร - คำถามที่ 1 ถ้าไม่นำผลจาก OKRs ไปปรับเงินเดือน แล้วจะปรับเงินเดือนจากอะไร และนำมาใช้กับองค์กรแบบไทย ๆ ได้จริงหรือไม่? - คำถามที่ 2 ในทางปฏิบัติ การทำ OKRs เป็นรายไตรมาส (3 เดือน) จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน? - คำถามที่ 3 จำเป็นหรือไม่ที่องค์กรจะต้องมี Aspirational OKRs ทุกปีและทุกคนจะต้องมี OKRs ประเภทนี้? ฯลฯ บทสรุปส่งท้าย
ส่วนที่ 1 สิ่งสำคัญและจำเป็นต้องรู้ก่อนพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 9
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลงานภาคปฏิบัติโดยนำเอาแนวคิดของ OKRs มาปรับใช้ 35
ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้ วัฒนธรรมองค์กร และ CFRs 115
ส่วนที่ 4 ถาม-ตอบข้อสงสัยในการนำเอาแนวคิด OKRs มาใช้ในองค์กร 147
บทสรุปส่งท้าย 165