• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ยรรยง ธรรมธัชอารี
  • ISBN :9742122466
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 130
  • ขนาดไฟล์ : 2.09 MB
อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม การสร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ผู้เขียน ยรรยง ธรรมธัชอารี องค์กรของท่านกำลังอ่อนแอลงทุกขณะหรือเปล่า ? การสร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันหายนะที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กรของท่านได้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างองค์กรที่เข้มแข็งได้เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติเพื่อการควบคุมภายในที่ดี หรังสือเล่มนี้อาจช่วยรักษาองค์กรที่อ่อนแอให้กลับแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้ สารบัญ บทที่ 1 สุขภาพองค์กร บทที่ 2 การควบคุมภายใน บทที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมภายใน บทที่ 4 กลไกการทำงานขององค์กรกับการควบคุมภายใน บทที่ 5 ตรวจสอบสุขภาพองค์กรด้วยตนเอง
ภาคที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 11
บทที่ 1 สุขภาพองค์กร 13
บทที่ 2 การควบคุมภายใน 31
บทที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมภายใน 51
ภาคที่ 2 วิธีการตรวจสอบองค์กร 71
บทที่ 4 กลไกการทำงานขององค์กรกับการควบคุมภายใน 73
บทที่ 5 ตรวจสอบสุขภาพองค์กรด้วยตนเอง 99
สรุป 134