• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ทัศนีย์ จรรยาชูกุล,ปมุข ศิริอังกุล
  • ISBN :9786160800322
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 132
  • ขนาดไฟล์ : 2.51 MB
นำเสนอความรู้เกี่ยวการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดา ทั้งในส่วนของ “ผู้กู้” และ “ผู้ให้กู้” เพื่อให้ทราบและเข้าใจข้อกฎหมายต่างๆ อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน นับตั้งแต่ขณะทำสัญญากู้ยืมไปจนถึงการฟ้องร้องบังคับคดี ผู้เขียนได้รวบรวมและอธิบายขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างละเอียด พร้อมตัวบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ รวมถึงแนวคำพิพากษาฎีกา เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการทำคดีกู้ยืมเงินด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหรือต้องไปเสียเงินว่าจ้างทนายความอีกต่อไป สารบัญ - แบไต๋คดีกู้ยืมเงิน ทำคดีเองอย่างเซียน - การกู้ยืมเงิน - ขั้นตอนที่ 1 การกู้ยืมเงิน - ขั้นตอนที่ 2 การผิดนัดชำระคืน - ขั้นตอนที่ 3 การยื่นฟ้องคดี - ขั้นตอนที่ 4 การยื่นคำให้การต่อสู้คดี - ขั้นตอนที่ 5 การสืบพยานพิพากษา - บทสรุป
ทำคดีเองอย่างเซียน
แบบไต๋คดีกู้ยืมเงิน ทำคดีเองอย่างเซียน 13
การกู้ยืมเงิน 15
ขั้นตอนที่ 1 : การกู้ยืมเงิน 17
ความหมายและหลักเกณฑ์ของการกู้ยืมเงิน 17
หลักฐานแห่งการกู้ยืม 33
วัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฏหมาย 48
การแก้ไขหลักฐานแห่งการกู้ยืม 51
ผลของการไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืม 60
ดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืม 66
การนำสืบการใช้เงิน 76
ขั้นตอนที่ 2 : การผิดนัดชำระคืนและบอกกล่าวทวงถาม 85
ขั้นตอนที่ 3 : การยื่นฟ้องคดี 89
อายุความ 89
เขตอำนาจศาล 91
การส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้อง 93
ตัวอย่างคำฟ้อง 93
ขั้นตอนที่ 4 : การยื่นคำให้การต่อสู้คดี 113
ขั้นตอนที่ 5 : การสืบพยานพิพากษาและบังคับคดี 131
บทสรุป 133