• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 156
  • ขนาดไฟล์ : 2.20 MB
โบราณสังคหสูตรฉบับวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มตนเรื่องด้วยสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ [๔. วิภังควรรค] ๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรม สูตรเล็ก (ว่าด้วยกฏแห่งกรรม) เรื่องของสุภมานพได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของการทำบาปและผลแห่งกรรมนั้น ๆ ต่อด้วยมหากัมมวิภังคสูตร ทรงโปรดเทศนามหานามสักกโรชะเรื่องความเลื่อมใสศรัธาในพระพุทธศาสนา ความตอนสุดท้ายกลับไปที่สุภมานพที่ปวารณาตัวเป็นอุบาสก พุทธบรษัท ๔