• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 97
  • ขนาดไฟล์ : 1.67 MB
ปรมัตถธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน มีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยปณามคาถา บุญกิริยาวัตถุ อกุศลกรรมบถ อริยธนะ ทาน ๓ ปีติ ๕ เจตนา ๓ ศรัทธา ๔ พุทธประวัติ ทวีป ๔ พระบรมสารีริกธาตุ มรรคอันมีองค์ ๘ สัตตสัมโพชฌงค์ นิวรณธรรม โอฆะ ๔ ภพ ๓ ขันธ์ ๕ อธิบายความในพระไตรปิฎก จิตตปรมัตถ์ รูปปรมัตถ์ นิพพานปรมัตถ์