• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 128
  • ขนาดไฟล์ : 2.29 MB
ปฏิบัติธรรมฉบับวัดสังฆาราม (ประตูลี้) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมประเภทต่าง ๆ เช่น สมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน สังเวควัตถุ เทวทูตกัมมัฏฐาน การห้ามมาร ภาวนาพุทธคุณ สีลานุสติกัมมัฏฐาน จาคานุสสติ พุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ เทวตานุสติ ขุททกาปีติ ขณิกาปีติ อุพเพงคาปีติ ผรณาปีติ กสิณ อสุภกัมมัฏฐาน อุปสมานุสสติกัมมัฏฐาน อานาปาณสติกัมมัฏฐาน พรหมวิหาร ๔ (เมตตาพรหมวิหาร กรุณาพรหมวิหาร มุทิตาพรหมวิหาร อุเบกขาพรหมวิหาร) กายคตานุสสติ ภาวนา ๓๒ (เกสา โลมา นขาตโจ มังสัง นหารุ อัฏฐิ อัฏฐิมิญชะ หทยะ ยกนะ กิโลมะ ปิหกะ ปัปผาสะ อันตะ อันตคุณะ อุทรินะ กรีสะมัตถลุงค์ ปิตตะ เสมหะ ปุพพะ โลหิตะ เสทะ เมทะ อัสสุ วสะ เขฬะ สิงฆาณิกา ลสิกา มุตตะ) อาหารปฏิกูลสัญญา จตุธาตุวัตถานกัมมัฏฐาน มรณานุสติกัมมัฏฐาน สมถกัมมัฏฐาน ทิฏฐิวิสุทธิ นามรูป ปัญจขันธ์ อายตนะ กังขาวิตรณวิสุทธิกัมมัฏฐาน ภาวนาวิปัสสนา อนิจจวิปัสสนา อนัตตาวิปัสสนา ภาวนาสิบเอ็ดราศี วิสุทธิมรรค และอุปกิเลส ๑๐ เป็นต้น