• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : อมรรัตน์ เพื่องวรธรรม
  • ISBN :9786164260245
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 172
  • ขนาดไฟล์ : 16.55 MB
ความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับข้อห้ามหรือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในหลากหลายด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนกุศโลบายควบคุมสังคมตามวิถีล้านนาโบราณ ปริวรรตและแปลความจากเอกสารโบราณล้านนากว่า 19 ฉบับ โดยศรีเลา เกษพรหม และบุญทา ศรีพิมพ์ชัย หนังสือขายดีและมีผู้ให้ความสนใจมากที่สุดเล่มหนึง จัดพิมพ์มาแล้วถึง 5 ครั้ง