• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน
  • ISBN :9786163984586
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 213
  • ขนาดไฟล์ : 11.05 MB
พิบัติภัย เมื่อก่อให้เกิดผลกระทบจะกลายเป็น ภัยพิบัติ เข้าใจพิบัติภัยประเภทต่างๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่เรียนรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัย
บทที่ 1 บทนำ 1
บทที่ 2 พิบัติภัยและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลก 23
บทที่ 3 พิบัติภัยและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากภูมิสัณฐาน 59
บทที่ 4 ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากบรรยากาศ 79
บทที่ 5 ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากระบบนิเวศ 103
บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติมนุษย์และเทคโนโลยี 113
บทที่ 7 วัฏจักรภัยพิบัติ 131
บทที่ 8 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 163
ภาคผนวก 189
ดัชนี 192