• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.ดร. อรวรีย์ อิงคเตชะ
  • Author : ผศ.ดร. อรวรีย์ อิงคเตชะ
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 105
  • ขนาดไฟล์ : 9.06 MB
หนังสือชีวกลศาสตร์การกีฬาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต-นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจสามารถเข้าใจ ถึงความรู้พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวได้ โดยแต่ละบทจะมี ความเก่ียวข้องกับกลศาสตร์การเคลื่อนท่ี ทั้งด้านคิเนมาติกส์ (Kinematics) และคิเนติกส์ (Kinetics) รวมถึงหลักการ คําานวณอย่างง่าย ซึ่งเหมาะสําาหรับผู้ที่กําาลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เก่ียวข้องแขนงอื่นๆ
บทที่ 1 ชีวกลศาสตร์คืออะไร 14
บทที่ 2 มาตราวัดและหน่วยมาตรฐาน 18
บทที่ 3 คิเนมาติกส์เชิงเส้น (Linear Kinematics) 23
บทที่ 4 คิเนมาติกส์เชิงมุม (Angular Kinematics) 39
บทที่ 5 คิเนติกส์เชิงเส้น (Linear Kinetics) 49
บทที่ 6 คิเนติกส์เชิงมุม (Angular Kinetics) 61
บทที่ 7 โมเมนตัม และการดล (Momentum and Impulse) 71
บทที่ 8 งาน กําลังงาน และพลังงาน (Work, Power and Energy) 78
บทที่ 9 กลศาสตร์ของของไหล 87