• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :9786163984364
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 352
  • ขนาดไฟล์ : 9.09 MB
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ ที่คนทั่วไปเรียกสั้น ๆ ว่า “หมอฟื้นฟู” เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่มีความผิดปกติหรือมีโรคระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ฯลฯ ที่ส่งผลให้สมรรถภาพร่างกายถดถอย และ/หรือมีความพิการ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันหรือการทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ อาศัยหลักการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ช่วยฟื้นสภาพและความสามารถให้ผู้ป่วย/ผู้พิการ รวมถึงส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความพิการ และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความเป็นอยู่ เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้พิการสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเวชกรรมฟื้นฟู และเป็นที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ทีมเวชกรรมฟื้นฟู ผู้ป่วย/ผู้พิการ ครอบครัวและชุมชน
บทที่ 1 บทนำ. (Introduction to rehabilitation medicine) 1
สยาม ทองประเสริฐ
บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานเวชกรรมฟื้นฟูในประเทศไทย. 13
(Legislation related to rehabilitation medicine in Thailand)
จีระนันท์ คุณาชีวะ
บทที่ 3 อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ (Mobility aids) 31
ปรัชญพร คำเมืองลือ, สินธิป พัฒนะคูหา
บทที่ 4 เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Physical modalities) 59
ปรัชญพร คำาเมืองลือ
บทที่ 5 กายภาพบำบัดสำหรับระบบทางเดินหายใจ 87
(Chest physical therpay)
จีระนันท์ คุณาชีวะ
บทที่ 6 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 97
(Exercise for health promotion and for the elderly)
จักรกริช กล้าผจญ
บทที่ 7 ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ และการฟื้นสภาพ 125
(Rehabilitation in musculoskeletal problems)
ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา
บทที่ 8 การเดิน การเดินผิดปกติ และการฟื้นสภาพ 147
Normal gait and rehabilitation approach to gait deviations)
มนธนา บุญตระกูลพูนทวี
บทที่ 9 อากรเหน็บชา และการฟื้นสภาพ 165
(Rehabilitation in patients presenting with numbness)
มนธนา บุญตระกูลพูนทวี, สยาม ทองประเสริฐ
บทที่ 10 อาการอ่อนแอ และการฟื้นสภาพ 185
(Rehabilitation in patients presenting with weakness)
มนธนา บุญตระกูลพูนทวี
บทที่ 11 ผู้สูงอายู ภาวะถดถอยของร่างกาย และการฟื้นสภาพ 201
(Rehabilitation in the elderly and deconditioning)
บทที่ 12 แผลกดทับ และการฟื้นสภาพ 211
(Rehabilitation in pressure injury)
ปรัชญพร คำเมืองลือ
บทที่ 13 การฟื้นสภาพผู้ป่วยเด็กสมองพิการ 231
(Rehabilitation in children with cerebral palsy)
มนธนา บุญตระกูลพูนทวี
บทที่ 14 ผู้ป่วยแขนขาขาด และการฟื้นสภาพ 259
(Rehabilitation in amputee)
ปรัชญพร คำเมืองลือ
บทที่ 15 เครื่องมือประเมินทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ใช้บ่อยในระบบสาธารณสุขไทย 285
(Common rehabilitaion assessment tool for Thai health care system)
ปรัชญพร คำเมืองลือ, มนธนา บุญตระกูลพูนทวี
บทที่ 16 ตัวอย่างกรณีศึกษา 301
(Study cases)
มนธนา บุญตระกูลพูนทวี, สยาม ทองประเสริฐ
ดัชนี 321