• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ISBN :9786163984043
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 590
  • ขนาดไฟล์ : 33.41 MB
หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นหนังสือที่จัดการพิมพ์ใหม่จากหนังสือที่ใช้ชื่อว่าหลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเติมชื่อหนังสือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการจัดการระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน รวมทั้งเป็นการจัดการและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างดี ซึ่งหลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการจัดการระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดกลไกใหม่ในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้เชิงพาณิชย์ จึงนับว่าเป็นนวัตกรรมเชิงระบบที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี
คำนำ III
สารบัญ V
สารบัญภาพ XII
สารบัญตาราง XV
1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร 5
1.2 ข้อดีของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร 5
1.3 ข้อด้อยของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร 6
1.4 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร 7
1.5 หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 8
1.5.1 การรวบรวมความคิดผลิตภัณฑ์และการค้นหรือสร้างความคิด 9
ผลิตภัณฑ์ (exploration or product idea generation)
1.5.2 การกลั่นกรองความคิดผลิตภัณฑ์ (product idea screening) 13
1.5.3 การพัฒนาและทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ 14
(development and product concept testing)
1.5.4 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค 15
(technological studies)
1.5.5 การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (business analysis) 15
1.5.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) 16
1.5.7 การทดสอบผลิตภัณฑ์ (product testing) 19
1.5.8 การจําาหน่ายเชิงพาณิชย์ (commercialization) 21
1.5.9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงระบบ 22