• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
  • ISBN :9786163984067
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 264
  • ขนาดไฟล์ : 13.15 MB
ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้กล่าวคือ ผู้เขียนได้สรรค์สร้างความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษาให้ปรากฏชัดในเล่มอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบการวางเนื้อหาที่มีความทันสมัย ครอบคลุมและแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิจัยแต่ละประเภท สำหรับการวิจัยทางสังคมศึกษาเป็นการเฉพาะ ที่ผู้เขียนได้มาจากการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยทางสังคมศึกษามากกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของหนังสือเล่มนี้ โดยท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางสังคมศึกษาบนพื้นฐานของหลักวิชาการที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้จริง ทั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของชาติไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมใน โลกแห่งศตวรรษที่ 21 (The Meaning of the 21 Century)
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 แบบทดสอบ
- บทที่ 3 แบบสอบถาม
- บทที่ 4 แบบสัมภาษณ์
- บทที่ 5 แบบสังเกต
- บทที่ 6 แบบสำรวจรายการ
- บทที่ 7 แบบวิเคราะห์เอกสาร
- บทที่ 8 บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา