• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
  • ISBN :9786163984050
  • ภาษา : ภาษาไทย
  • จำนวนหน้า : 284
  • ขนาดไฟล์ : 38.86 MB
หนังสือเล่มนี้จะเน้นภาวะเครียดจากการผลิตพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วยสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดภาวะเครียดในการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืช กลไกในการเกิดและการปรับตัวของพืชให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยภาวะดินกรด ดินเค็ม แสงและอุณหภูมิ ธาตุอาหาร และภาวะภูมิอากาศแปรปรวน
คำนิยม I
คำนำ II
สารบัญ III
สารบัญภาพ IX
สารบัญตาราง XXIII
บทที่ 1
ความสำคัญของการผลิตพืชในภาวะเครียด 1
1.1 แนวคิดเรื่องการผลิตพืชในภาวะเครียด 2
1.2 ภาวะเครียดทางสรีรวิทยาของพืช 3
1.3 มิติเวลาและมาตราส่วนของการปรับตัวต่อภาวะเครียดของพืช 3
1.4 การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อภาวะเครียดของพืช 9
1.5 การปรับตัวของพืชเมื่ออยู่ในภาวะเครียด 19
1.6 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยภาวะเครียดของพืชและมีผลไปจากัด 21
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในการปลูกพืช
1.7 การใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องการตอบสนองต่อภาวะเครียดในพืช 22
ทบทวนท้ายบท 25
เอกสารอ้างอิง 26