• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
  • ISBN :9786163983855
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 328
  • ขนาดไฟล์ : 42.15 MB
ตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ก็ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น หากแต่จะปรับตัวในการจัดการฟาร์มอย่างไรภายใต้สภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แปรปรวนยังคงเป็นอุปสรรคและท้าทายในการเลี้ยงสัตว์ที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของตัวสัตว์เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และได้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการภายใต้ความรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมของโลก

ฟาร์ม หมู ไก่ นก วัว  สุขภาพ สุกร
บทบรรณาธิการ III
คำนำ IV
สารบัญ V
สารบัญภาพ IX
สารบัญตาราง XIV
ส่วนที่ 1 ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิตของสัตว์ 1
บทที่ 1 บทนำ 3
เอกสารอ้างอิง 13
บทที่ 2 ความเครียดจากความเย็น 15
2.1 ผลกระทบของอากาศหนาวต่อลูกสัตว์เกิดใหม่ 21
2.2 ผลกระทบของอากาศหนาวต่อผลผลิต 27
2.3 การปรับตัวของสัตว์ในสภาวะอากาศหนาว 31
เอกสารอ้างอิง 38
บทที่ 3 ความเครียดจากความร้อน 41
3.1 ลักษณะทางสรีรวิทยาช้ันผิวหนังของสัตว์กับการระบายความร้อน 42
3.2 กลไกการควบคุมอุณหภูมิและการตอบสนองของสัตว์ 47
3.3 การตอบสนองทางภายภาพและชีวเคมีต่อความเครียดจากความร้อน 50
3.4 ดัชนีความเครียดจากอากาศร้อน 56
3.5 ผลกระทบของสภาพอากาศร้อนต่อผลผลิตของสัตว์ 59
3.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเครียดจากความร้อน 71