• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์
  • ISBN :9786163983213
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 244
  • ขนาดไฟล์ : 36.01 MB
"จุลชีววิทยาและการประยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพรแคริโอตและยูแคริโอต จุลินทรีย์ที่เจริญในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้ว ไวรัสวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอตวิธีการทางจุลชีววิทยา การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ จุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ มาอธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ เพื่อใช้ช่วยในการศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจงานทางด้านจุลชีววิทยาทั่วไป
คําอุทิศ ............................................................................................. i
คํานิยม ............................................................................................. ii
คํานํา................................................................................................ iii
สารบัญ ............................................................................................ iv
สารบัญภาพ ..................................................................................... v
สารบัญตาราง .................................................................................. x
บทที่ 1 จุลินทรีย์และจุลชีววิทยา ........................................................ 1
บทที่ 2 วิธีการทางจุลชีววิทยา............................................................. 13
บทที่ 3 การเจริญของแบคทีเรีย .......................................................... 31
บทที่ 4 การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ ......................................... 47
บทที่ 5 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต....... 63
บทที่ 6 การจัดจําแนกจุลินทรีย์โพรแคริโอต........................................ 91
บทที่ 7 การจัดจําแนกจุลินทรีย์ยูแคริโอต........................................... 121
บทที่ 8 ไวรัสวิทยา............................................................................... 133
บทที่ 9 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์............................................................... 145
บทที่ 10 จุลินทรีย์ที่เจริญในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้ว
และการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์................................ 171
บทที่ 11 อภิธานศัพท์...................................................................................... 209
ดัชนี................................................................................................. 219